Konkurs na pocztówkę: Komiksowe pozdrowienia z wakacji

Fundacja Tranzyt i Mamaczyta.pl zapraszają do udziału w konkursie na projekt pocztówki „Komiksowe pozdrowienia z wakacji”. Za pióra, ołówki, farbki, kredki, flamastry, niech chwycą wszyscy – dzieciaki i rodzice.  Zwycięskie pocztówki zostaną nagrodzone  książkami oraz wydrukowane w formie pocztówek. Na Wasze prace czekamy do 10 września 2013.

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić dowolną liczbę prac. Nadesłane pocztówki muszą mieć format 105×150 mm i mogą być wykonane w dowolnej technice. W konkursie nie mogą brać udziału prace, które były już wcześniej publikowane.

Wasze komiksowe pocztówki ślijcie na adres:
Fundacja Tranzyt,
Fredry 7/3,
61-701 Poznań.

Proszę zapoznać się z regulaminem konkursu:

KONKURS NA POCZTÓWKĘ „KOMIKSOWE POZDROWIENIA Z WAKACJI”

I Organizator konkursu i czas trwania

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Tranzyt z siedzibą przy ul. Fredry 7/3 61-701 Poznań; NIP: 7811843776; Regon 301229741; Sąd rejonowy Poznań- Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000339073 oraz Małgorzata Gulgowska- Kowalska, autorka strony http://www.mamaczyta.pl

2. Prace konkursowe można nadsyłać do 10 września 2013 drogą pocztową. Adres nadsyłania prac: Fundacja Tranzyt, Fredry 7/3, 61-701 Poznań z dopiskiem: komiksowe pozdrowienia z wakacji

3. Projekty nadesłane po terminie nie wezmą udziału w Konkursie. Decyduje data stempla pocztowego.

4. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni 15 września 2013 roku.

5. Konkurs ma zasięg krajowy.

II Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie

1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba (zwana dalej Uczestnikiem), która spełnia łącznie następujące warunki:

– zapoznała się z treścią regulaminu i akceptuje go w całości i bezwarunkowo,

– nie jest pracownikiem Organizatora, nie należy do najbliższych członków jego rodziny ani nie jest osobą/podmiotem bezpośrednio uczestniczącą/ym w organizacji i przygotowaniu Konkursu,

– spełnia inne warunki określone w niniejszym regulaminie.

2. Przedmiotem Konkursu jest projekt pocztówki zatytułowanej „Komiksowe pozdrowienia z wakacji”. Zwycięskie prace zostaną uhonorowane nagrodami książkowymi.

3. Nie ma ograniczenia co do ilości zgłaszanych prac.

4. Nadesłane prace muszą mieć format 105×150 mm i mogą być wykonane w dowolnej technice.

5. Zgłaszane prace nie mogą być wcześniej publikowane.

6. Nie ma ograniczeń, co do wieku uczestników konkursu.

7. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do prawidłowej współpracy z Organizatorem oraz w celach związanych z Konkursem.

8. Nadesłanie projektu jest tożsame z oświadczeniem Uczestnika, iż przysługuje mu pełnia praw autorskich, osobistych i majątkowych (oraz zależnych) do nadesłanych projektów, oraz że nadesłane projekty stanowią jego indywidualną i całkowicie oryginalną twórczość, nie są w jakikolwiek sposób obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich, w żadnej swojej części nie stanowią one plagiatu, nie są kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów.

9. Każdy ma prawo do zgłaszania naruszenia postanowień regulaminu do Organizatora.

10. UWAGA: udział w konkursie jest bezpłatny – nie są pobierane opłaty za zgłoszenie prac.

11. Nadesłane prace zostaną zdigitalizowane i w formie elektronicznej zaprezentowane na stronach internetowych organizatorów i patronów konkursu.Trzy zwycięskie prace zostaną wydrukowane w formie pocztówek i bezpłatnie dodawane do zamówień w sklepie PictureBook.pl. Na odwrocie każdej widokówki zostanie umieszczone imię, nazwisko, wiek i miejscowość autora/ autorki nadesłanej pracy.

III Komisja Konkursowa

1. Prace zostaną poddane ocenie przez Komisję Konkursową .

2. W swoich decyzjach Komisja Konkursowa jest całkowicie autonomiczna, a jej decyzja jest ostateczna i niepodważalna.

IV Nagrody

1. Organizator przyzna:

1) Trzy nagrody w formie publikacji książkowych (komiksy dla dzieci) oraz druku pracy w formie pocztówki.

2) Organizator zastrzega sobie możliwość nie przyznania którejś z nagród lub wszystkich z nich.

V Prawa autorskie

1. Organizator zastrzega sobie prawo prezentacji i publikacji nadesłanych prac, bez honorarium za prawa autorskie, na stronie Organizatora Konkursu http://www.ligatura.eu, http://www.centrala.org.pl, HYPERLINK „http://www.fundacja-tranzyt.blogspot.com” http://www.fundacja-tranzyt.blogspot.com, HYPERLINK „http://www.picturebook.pl” http://www.picturebook.pl, HYPERLINK „http://www.mamaczyta.pl” http://www.mamaczyta.pl oraz w formie publikacji papierowej.

2. Wraz z nadesłaniem projektów Uczestnicy wyrażają zgodę na to, iż nagrodzenie ich prac skutkować będzie udzieleniem przez nich nieodpłatnej oraz wyłącznej licencji na rzecz Organizatora w celach rozciągających się na wymienione poniżej pola eksploatacyjne:

-utrwalanie i zwielokrotnianie projektu technikami poligraficznymi, drukarskimi, reprograficznymi, informatycznymi, fotograficznymi, cyfrowymi, multimedialnymi, audiowizualnymi, audialnymi, fonicznymi i odmianami tych technik, w tym wprowadzanie do pamięci komputera,

-rozpowszechniania poprzez publiczne odtwarzanie, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie i remitowanie na wszelkich nośnikach, w tym bannerach reklamowych, VHS, VCD i DVD, oraz poprzez wykorzystanie wszelkich technik multimedialnych,

– rozpowszechnianie w sieciach informatycznych, w tym w Internecie, w taki sposób, aby pojedyncze osoby miały dostęp do grafiki w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

3. Powyższe rozpowszechnianie projektów może następować:

– w celu promocji Organizatora w związku z Konkursem, w szczególności w formie T-shirtów, plakatów, wystaw, folderów reklamowych, broszur, ogłoszeń, niezależnie od ich formatu, a także w innych mediach; informacyjnych lub reklamowych, w szczególności w formie reklam audialnych, audiowizualnych, multimedialnych i fonicznych,

– po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, w tym jako część dzieła zbiorowego oraz udostępnianie w tej formie w sieciach komputerowych i Internecie.

4. Udzielenie licencji przez nagrodzonego Uczestnika nie jest równoznaczne z obowiązkiem wykorzystania projektu w sposób powyżej wymieniony przez Organizatora.

VI Postanowienia końcowe

1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia będące wynikiem działań firmy dostarczającej przesyłkę, poczty elektronicznej lub/i usług sieci telefonicznej, z których korzystać będą Uczestnicy.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez osoby trzecie lub przez innych Uczestników nieprawdziwych i/lub niepełnych informacji o Konkursie oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych i/lub oświadczeń przez Uczestników.

3. W szczególności Uczestnik odpowiada za naruszenie dóbr osobistych, praw autorskich, praw pokrewnych i zależnych osób trzecich w projektach oraz zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów obrony praw Organizatora związanych z takim naruszeniem oraz zaspokojenia roszczeń poszkodowanych.

4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s